Platba na dobierku do CZ zatiaľ nie je možná, vyberte prosím iný spôsob platby.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


1 .VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných
strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:
I. Základné údaje

Predávajúcim: 
PEDANTE s.r.o.
Malinovského 426/54
916 21 Čachtice

IČO: 52 175 847

DIČ: 2120918624
IČ DPH: SK2120918624

PEDANTE s.r.o.
SK4909000000005155281401
GIBASKBX

Kontaktné údaje:
tel: +421 903 841 116
e-mail: info@pedante.sk
 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro,
vložka č.: 37679/R. 

(ďalej len " predávajúci ")

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho.
 
Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:
PEDANTE s.r.o.
Malinovského 426/54
916 21 Čachtice, IČO: 52 175 847,
e-mail: info@pedante.sk                                 

2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky tovarov a služieb (produktov) výslovne uvedené
v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje
obsiahnuté na www stránke predávajúceho sú záväznými údajmi.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
– produkt bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre
daný druh,
– produkt vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území
Slovenskej republiky.
 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu
potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich
podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na
internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na
základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovaný na predmetnej
internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy
medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a
reklamácii produktu.                 

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej
záväzným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej
je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť
od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia
dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia produktu.
Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu produktu “na
objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade,
že v súvislosti so zaistením produktu došlo už k vynaloženiu preukázateľných
nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstaravacích nákladov produktu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto
prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo,
nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V
prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si
dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú
ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými
podmienkami.

4. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej
zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e‐mailovej správy kupujúceho
zaslanej predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného
formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej
objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické,
alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy
predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí
objednávky kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii
produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene
produktu a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde a ako má byť produkt
dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania produktu,
prípadne iné údaje.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 

1. Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu
produkt v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,

b. zabezpečiť, aby dodaný produkt spĺňal povinnosti ustanovené v platných
právnych predpisoch SR,

c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj
elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie

produktu a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje
o vlastnostiach produktu, návody na montáž, obsluhu, použite, údržbu,
bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, formulár na odstúpenie od
zmluvy, záručný list/ak je požadovaný spotrebiteľom, resp. ak predávajúci
poskytne dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná záručná doba/ doklad o kúpe
produktu).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od
kupujúceho za dodaný produkt.                                

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v
lehote do štrnástich dní (Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa
prevzatia produktu alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením
spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.  

2. Spotrebiteľ: 
 
a. prevezme zakúpený alebo objednaný produkt,

b. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote
splatnosti vrátane nákladov na doručenie produktu,

c. potvrdí prevzatie produktu emailom, svojím podpisom, alebo podpisom
ním poverenej osoby.
 
3. Spotrebiteľ má právo na dodanie produktu v množstve, kvalite, termíne
spôsobom a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní
objednávky.
 

7. DODACIE PODMIENKY 

1. Spôsoby dodania produktu:
Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom:
-      doručovanie kuriérom DPD
- doručovanie Slovenskou poštou ako doporučený list
 
2. Cena a platenie.

Pri objednávke produktu a doručovaní.                                                           
Cena poštovné + balné spolu ........5 €
Dobierka ....1,30 €


Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní
tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe
zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.


Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v
kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie
tovaru (ďalej len "kúpna cena") podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou:
- v hotovosti, priamo kuriérovi,
- platobnou kartou, priamo kuriérovi,
- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
- cez platobnú bránu Apple pay
- cez platobnú bránu Google pay
- cez platobnú bránu ShoptetPay.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným
prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná
na účet predávajúceho IBAN: SK4909000000005155281401, VS: číslo objednávky.
 
4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý produkt
v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí produktu.

5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt
dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a
požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí
produktu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od
kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na
objednanie a dodávku nezaplateného produktu.

7. Ceny produktov uvedených na www stránke predávajúceho sú platné v
okamihu zaslania objednávky spotrebiteľa.

8. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na
účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo
uhradením hotovosti kuriérovi.

9. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia
kúpnej ceny.

10. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a
kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

11. Prevzatie produktu kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení,
pokiaľ nie je dohodnuté inak.

12. K cene produktu je pripočítaná cena prepravy produktu, tak ako je vyššie
uvedené v bode 7.2.

13. Produkt je predávaný podľa požiadaviek kupujúceho a vystavených vzorov,
katalógov, typových listov, vzorkovníkov predávajúceho, umiestnených na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

14. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný
objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

15. Kupujúci prevezme produkt prostriedkom, ktorý je uvedený v akceptácii
objednávky kupujúceho predávajúcim. 

16. Údaje o vlastnostiach produktov, množstvo a ostatné údaje obsiahnuté
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi.

17. Miestom dodania produktu je miesto uvedené v akceptácii objednávky
predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

18. Predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na adresu určenú v kúpnej zmluve
kupujúcim. Produkt sa považuje za dodaný okamihom doručenia produktu na
adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

19. V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto určené v
kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby
tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na
prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpíše protokol o doručení a
odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v
kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej
zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude
potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na
mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a
to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.  Tovar sa
považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej
akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

20. Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a
predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

21. Ak kupujúci skontroluje produkt po doručení a zistí, že produkt má nejaké
vady, túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a uplatní u predávajúceho
reklamáciu produktu, resp. odstúpenie od zmluvy u predávajúeho.

22. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný produkt nemôže
dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne
informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za produkt alebo
preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak
sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je
povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na
objednanie produktu alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný
spotrebiteľovi dodať produkt alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až úplným zaplatením celej
kúpnej ceny za produkt.   

9. AUTORSKÉ PRÁVA 
 
Autorské práva sa riadia Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

 
1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia
produktu bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predávajúci je povinný prevziať produkt a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14
dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt vrátane
nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.
Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
 
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom
spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom
poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť
počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z
dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal
bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia
zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena
závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne
požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých
predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na
vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u
spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak
spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom
a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru,
nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb
súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci
zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že
bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy.
 
2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od
kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných
podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky,
presnú špecifikáciu produktu, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté
plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa
prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu
najneskôr v posledný deň lehoty.

3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu
vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením
produktu, ak kupujúci spolu s produktom predloží predávajúcemu písomné
doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s
objednaním produktu.

4. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu sa
považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie
telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy,
alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho,
počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na
internetovej stránke, alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru.

11. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI 

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých
informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od
predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za
obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s
výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.
 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných
podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej
zmena musí mať písomnú formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo
forme e‐mailových správ.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa
vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:
 
a. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení
zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),

c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),

d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie produktu
predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na
diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je
možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7. Kupujúci je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne
poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o
službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,
zákona.

8. Predávajúci dodržiava kódex správania sa.

9. Dĺžka trvania zmluvy - počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania
zmluvy sú vyššie uvedené.

10. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť aj mimosúdnou cestou
prostredníctvom vzájomnej dohody.

11. Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až po zaplatení
všetkých platieb uvedených v zmluve.

12. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho
zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal produkt, ktorý nestornoval resp.
neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento produkt, alebo po
výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v
určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa
ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

13. Pri určovaní výšky náhrady škody, podľa vyššie spomínaného bodu
predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené
poplatky v prípade zaslania produktu, náklady spojené s balením, expedíciou a
administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s
realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

14. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť
toto právo len z časti.
 
 
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia produktu.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí
odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným
poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: info@pedante.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa
nachádza na adrese: PEDANTE s.r.o.
Malinovského 426/54
916 21 Čachtice, IČO: 52 175 847
alebo na stránke: odstúpenie od zmluvy (PDF)
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení
práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od
zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s
uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k
Vám.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,
keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada
bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste
výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek
ďalších poplatkov.

3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od
zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj
elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky: odstúpenie od zmluvy
(PDF)
 Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne
potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

4. Lehota sa považuje za zachovanú, ak produkt odošlete späť pred uplynutím 14-
dňovej lehoty.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania
s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a
funkčnosti produktu.

5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných
strán.

6. Kupujúci odoslaním objednávky a stlačením tlačítka „objednávka s povinnosťou
platby“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je
povinnosť zaplatiť cenu.

7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr
spolu s dodaním produktu, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy
na trvanlivom nosiči.
Potvrdenie  obsahuje:
- všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto
informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej
na diaľku.

8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods.
1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva
spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované
vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.
Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal
predávajúci.

10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o
odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň
lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.

11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
 
1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby,
ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou; tým nie je dotknuté
ustanovenie § 8 ods. 5.zákona.

2. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým
spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo
kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s
tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

3. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si
kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel
medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší
bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj produktu, predávajúci nie
je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je produkt
doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie produktu späť
predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne alebo
prostredníctvom ním poverenej osoby.

Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy
 
1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie produktu
predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu. To
neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil
povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.

3. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku
takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Kupujúci nezodpovedá za
zníženie hodnoty produktu, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o
práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.
 
V Čachticiach, dňa 1.4.2024